Právo občanské

Právo občanské

Nabízím sepis smluv o převodu nemovitostí, zřizování věcných břemen, nájemních smluv, smluv o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Poskytuji právní služby při sepisu občanskoprávních smluv (půjčka, uznání dluhu, splátkový kalendář apod., nájem a podnájem věcí movitých, kupní smlouvy).

V oblastni kupních smluv je mojí specializací odpovědnost za vady, a to jak ve vztazích mezi podnikateli, tak ve vztazích podnikatel – spotřebitel. Poskytnu Vám odbornou pomoc v oblasti reklamací a uplatňování nároků z vad prodané věci, stejně jako uplatňování nároků ze smluv o dílo (výstavba rodinných domů, rekonstrukce bytů, oprava vozidla, oprava spotřebičů apod.).

Dále nabízím právní služby v oblasti náhrady škody, náhrady škody na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění), včetně uplatnění nároků poškozených v trestním řízení.

Poskytuji komplexní právní servis v oblastni pracovního práva pro zaměstnavatele i zaměstnance: pracovní smlouvy, vznik, obsah a ukončení pracovního poměru ze strany zaměstance i zaměstnavatele, problematika odměňování zaměstnanců, pracovní doba, evidence pracovní doby, vnitrofiremní pracovněprávní předpisy, náhrada škody v pracovněprávních vztazích, ochrana informací ze strany zaměstnavatele apod.

Zastupuji klienty v občanskoprávních sporech, při jednáních se smluvními stranami, v trestních řízeních jako poškozené.